تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

آموزش محیط زیست شهری

متفکرتاکنون شیوه نامه خاصی از سوی دستگاه های مسئول تدوین نشده واستاندارد سازی لازم صورت نگرفته است.اوه   بای بای