درشهر بی معلم ،شاگردان خودمعلم خود نمره می دهند!

به قول عضو دیگر شورای شهر در جلسه :ما نباید سازمانی را حذف یا محکوم کنیم چرا که این موضوع دردی را دوا نمی کند.

وباز خدا پدر مهندس چمران را بیامرزد که گفت : البته شاخصه درآوردن کار شهرداری نیست، بلکه شهرداری می تواند گزارش ارائه کند.

به گفته چمران، شاخص های محیط زیست به صورت جهانی وجود دارد که در این صورت شهرداری می تواند تطبیق دهد و به صورت سالانه گزارش ارائه کند.

اما معلوم نیست چرا بعضی از اعضاء شورای شهر اصرار دارند،به جای کار نمایندگی تنها سازمان عریض وطویل دیگری را درشورای شهربرای حفظ محیط زیست بوجود آورند؟

درعین حال به نظرمی رسد بایدجایگاه درست اداره محیط زیست شهری درجای خود،یعنی در سازمان حفاظت محیط زیست در معاونت محیط زیست انسانی بصورت محیط زیست شهری ومحیط زیست روستایی وعشایری تعریف ودنبال شود.

 


تایادم نرفته بگم:
همچنین دراین جلسه ، مقرر شد تا گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران دربرگیرنده تعریف شاخص های مربوط به هوا، آب، خاک، تنوع زیستی، زیستگاه انسانی، پسماند و حوادث طبیعی بوده و میزان آنها تعیین شود.

اما زمان ارائه آن ونظارت برتعیین وتعریف این شاخصه ها تعیین نشد که نشد........

به روایتی هرچه پیش آید خوش آید.

/ 2 نظر / 11 بازدید
بچه کوه

شما کجا بودی؟ خوشم آمد از آمدنت : آقا یک فکری برای شمرون کن وکن وسولقان و.... از دست رفت،باعث وبانی کار هم همین .......

عسل

[دست]من نه آن رندم که ترک شاهد وساغر کند من که عیب توبه کاران کرده باشم سالها توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم