سخن نارنجی هفته

هفته بیابان زدائی هم گذشت!

بیائید بنشینیم وبیاندیشیم تا چه میزان در حفظ محیط زیست نه در ابعاد جهانی ونه در ابعاد قاره ای ونه در ابعاد کشور وبلکه استان ونه درشهر ومحله بلکه خانه خود دفتر خود  اتاق خود وحتی الزامات وملاحظات فردی حفظ محیط زیست چه کردیم؟وچه باید کنیم؟وچه می توانیم انجام دهیم؟

سبزباشید وپایدار علی تهرانی  (نارنجی)

/ 0 نظر / 20 بازدید