پدیده شهروند پنداری ،شهروندی وشهروند پروری درحفظ محیط زیست

برهمین اساس هرگونه سعی واقدامی برای رشدوپرورش وارتقاء سطح دانسته ها وآموزه های زیست محیطی فردی شهروندان به شناخت هرچه بهتر ایشان از محیط زیست والزامات وملاحظات ضروری حفظ آن کمک نموده ودر نتیجه وقوع یک فرآیند تکاملی پایداررا باعث می شود تا یک عنصرویا یک عامل وبعبارتی هر شهروند پرورش داده شده و درخلال این جریان آموزشی طی یک شهروند پروری به شهروندی آگاه بر وظایف واختیارات خود در حوزه حفظ محیط زیست شهری مبدل گردد.
چنین رویکردهایی وبا اینگونه شیوه های شهروند پروری ،شهروندان را بعنوان عنصری مطلوب درحفظ محیط زیست به واحد خانواده وبه تبع آن جامعه افزوده وافزایش تدریجی ومستمراینگونه شهروندان، بدور از تکرارودوباره کاری به سطح خانواده ها ودر نتیجه برپیکره جامعه وکمک به نفوذ آثار واشاعه الگوهای پنداری ورفتاری ایشان ضمن ارتقاء دانسته های قبلی می تواندوخواهد توانست :دست یابی ما  به راه کاری کیفی درتولید عملکردی فزاینده جهت درگیر شدن همه آحادواقشار جامعه حول محور حفظ محیط زیست را تسهیل وتقویت نماید.
به عبارت روشن تر برای دست یابی به الگوهای کاربردی نوین رفتاری،مجموعه ای از اطلاعات ومعلومات عمومی ودانش پایه وکاربردی را در شهروندان ضمن شناخت ومعرفی محیط زیست شهری تقویت نموده وحرکت مشارکتی وی را به سوی حفاظت محیط زیست هدایت وتسهیل می نمائیم. تا آموزش توام با پرورش مبنای تغییر وتحول در الگوهای رفتاری فعلی شهروندان شود.
این درحالی است که دست آوردهای موجودمدیران محیط زیست شهر تهران ،تنها درحوزه تبلیغ وتنویرخلاصه میگردد،ونمی توان انتظار داشت با برپایی جشنواره های متنوع،کارگاه،همایش واجتماعات گوناگون به دست آورد قابل توجهی جزء تکرار مکررات ومواجهه با افرادی تکراری وتهی ازقدرت ترویج دراینگونه برنامه ها رسید.
اینگونه فعالیتها با فرضیه شهروند پنداری همراه بوده وبا نگاهی سطحی و بالا به پائین تنها در برگیرنده خواست مدیران از شهروندان خود است. که نه تنها مطلوب نیست ، بلکه مخرب هم هست!

با اینگونه اعمال فقط می پنداریم شهروندانی آگاه را رهنمود داده وآماده حضور در صحنه نمودیم........
تاکنون در زمینه آموزشهای همگانی زیست محیطی به دلیل عدم پایش اثر گذاری واثر پذیری اقداماتی از این دست مطالعه وپژوهش کافی صورت نگرفته تا درقالب آمارهای علمی بحث کنیم واز طرفی هم بودجه ای صرف مطالعه با این مضامین نمی شود.
وهمچنان شیوه شهروند پنداری مورد نظر مدیران محیط زیست شهر تهران است ، اما آنچه مسلم است واز مطالعات تنها یکی ازسازمانهای غیر دولتی مردم نهاد زیست محیطی که براساس اطلاع واصله، گزارش مطالعات کاربردی خود را هم به شورای شهر تهران ارسال نموده وبه آنهم توجه ای نشده، تاکنون کار جدی وخاص دیگری صورت نگرفته واین نکته جای تاسف بسیار دارد؟؟؟
وهمچنان باید بپرسیم : چرا بدون مطالعه در زمینه فعالیتهای نمادین ترویج حفظ محیط زیست در سطح شهر تهران اینگونه اصرار شده و هزینه می شود وخروجی کار هم فارغ از هرگونه  ارزیابی وبدور از شاخصه های قابل تعریف دنبال شده و روشها تغییری نداشته و استانداردسازی هم نمی شوند؟!

/ 6 نظر / 16 بازدید
برخوردار

دربحث آموزش درست است. اما تکلیف در مورد قوانین ومهندسی محیط زیست درشهرها برچه مبنا’ است؟ آیا باز باید مانندشرایط حاکم بر محیط زیست انسانی دنبال شود؟ یابه سرنوشت محیط زیست دریایی وطبیعی برسیم؟ تکلیف چیست؟

علی تهرانی

حتما" ولی اساس کار ما فعلا" بر روی آموزش مردم ومسئولین است،چون کار زیادی از عهده ما در وضع قوانین ومهندسی محیط زیست سطح شهر تهران وسایر کلان شهر ها بر نمی آید! درعین حال از هم اکنون متهم به پنهان کاری- نامتخصصی- عوام فریبی - حقوق بگیری حکومت و... شده ایم،اما درعین حال خارج از نظرات کوته بینانه ،نظرات صاحب نظران ما را در ادمه راه امید وار تر نمود.

جمادی

جناب تهرانی باسلام مهم انجام وظیفه وتکلیف عمومی است. از این دست اتهامات زیاد است ما امیدواریم در راهی که درپیش دارید موفق باشید کمکی از ما ساخته باشد از طریق سامانه www.greencity.ir درخدمتیم.

سمیه کامیار

درنهایت چه بایدکرد؟سازمان محیط زیست که نیست!ستاد محیط زیست شهرداری هم با بودجه چند میلیاردی سرگرم کار همیارمحیط زیست و چندنشست و....است!مناطق هم که فقط بروشور می دهند!سازمان پارکها هم که درون خودش مشغول تعارف است!بازیافت وحمل ونقل ترافیک هم ....این وسط تکلیف شهروندان چیست؟فقط آموزش ببیندکه کار آقایان راراحت کنند.....دانشجومحیط زیست

علی تهرانی

اول آنکه بهتر است،ازدانشجویی رشته محیط زیست انصراف دهید!چرا که درنهایت هم بعضی افراد شما را متخصص نخواهند شمرد،چون فقط خود متخصص هستند... دوم آنکه درسازمان محیط زیست فعلا" کسی به فکر محیط زیست نیست چون از قبل هم محیط زیست درکشور تنها یک تعارف و بحث تجملی بوده. سوم آنکه در حال حاضر هم در شهرداری تهران محیط زیست به جایی نمی رسدوبا آغازآهنگ انتخابات ریاست جمهوری باید منتظر تغییرات جدید واصلاحات دراین شهرشد...

سبزسبزم

آقای تهرانی از توجه شما به محیط زیست تهران خرسندیم اما بگذاریدطبیعت خودازسوداگران محیط زیست انتقام خود را بگیرد.