وقتی شهرمان بی همیار است!!!!

درهمایشی که به همین بهانه برگزار شد،گفته شد2000نفر آموزش دیدند !

این همایش چند تا مدعو داشت وچند تا شرکت کننده که این همه خروجی گرفت؟

از این حرف ها گذشته با آنهمه جشنواره که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد؟؟؟چه شد که حالا همیاران جشنواره گذاشته و در راه اند؟

با چه بودجه ای وحمایت چه کس ویاکسانی؟

وظیفه اساسی ستاد محیط زیست پرداختن به اقدامات تخصصی است واقدامات تنویری می بایست از طریق سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تهران وخانه ای به نام خانه محیط زیست که اکنون فاقد بودجه وکارایی لازم است شکل یافته واز طریق فرهنگسراها وخانه های فرهنگ سطح شهر دنبال شود.

چراسعی می کنیم با موازی سازی وصرف بودجه همیشه فقط ظاهر را حفظ کنیم؟

چرا در تلاش نبوده ونیستیم به اصل بپردازیم؟

چرادیروز خود را فراموش کرده ایم؟

چرا در اداره امورمحیط زیست شهر تهران دچار روز مرگی شده ایم؟

/ 2 نظر / 13 بازدید
بچه کوه

بازشهر تهرون خوبه بیا اطراف را سیر کنه ؟! چیزی نمونده..........تازه همیارهمینطوری هم نداره!

ظریف

[عصبانی]قرارنشد تو کار بزرگتر را دخالت کنی...