راستی به دنبال چه میگردیم؟

آیا تنها باحضور چند تشکل برگزیده در طرحهای ۲۲*۲۲ومشارکت محله به محله وجلسات هم اندیشی ودرنهایت چند نمایشگاه وهمایش ودست آخراجتماع وبازدید ریز ودرشت ویکی دوتا توافق نامه همکاری ...می توان در پایداری سرمایه های اجتماعی در مبحث محیط زیست سخن اعتماد-حمایت وپشتیبانی راند؟

آیا می دانیدچرا تنها در سال گذشته درنتیجه همکاری با شهرداری تهران درموضوعات زیست محیطی موسسه زیست محیط پاک اعلام انحلال نمودودرسال جاری موسسه مطالعات زیست محیطی جاپ نیزدرخواست انحلال خود راارائه می نماید؟

از طرف دیگر چرا گروه بچه های آب در ادامه همکاری خود با شهرداری مشکلاتی داشتند؟

ودرنهایت کانون جوانان اندیشه پویا در صدور بیانه ای چرا قطع همکاری خود را با رده های محیط زیست شهرداری تهران وکمیته محیط زیست شورای شهر اعلام نموده است؟

همه این اتفاقات به چه قیمتی در حوزه محیط زیست شهرداری تهران محقق شده اند؟

/ 3 نظر / 34 بازدید
دیده ور

به دوستان توصیه می نمائیم به گزارش های خبری دراین خصوص در روزنامه کیهان واعتمادواعتماد ملی از ابتدای مرداد ماه حتما" سری بزنند.

کارشناس

به عقیده من اگر ما همین یک موضوع را که صحت آن جای شک ندارد بتوانیم صحیح به مراجع شهرداری که ادعای نظارت مردمی دارند منعکس کنیم آن وقت خیلی چیزها روشن می شود.و نقش تشکل ها هم مشخص تر خواهد شد.

نارنجی

وقتی بادیدن یک وبلاگ آقایان اینقدر دچار تزلزل وآه وناله شده اند باید دید بادیدن اخبارشیرین کاری های خود ووابستگان بدون توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت وشهرداریها در معاملات عمومی چه برسرشان خواهد آمد[دست]