شکست یک تجربه /پلی به سوی پیروزی

 

آنچه از اخبارمنتشره در سایت www.jap.ir&www.greencity.ir  طی دوسال گذشته برداشت شده ومی شود این است:

شهرداری در پاسخ به طرح های دریافتی با موافقت حمایت وتشکیل ستادیا دبیرخانه برگزاری برخی طرح ها تقبل وظیفه نموده وپس از بهره برداری تبلیغی وخبری از موضوع دیگر کاری به سرنوشت برگزار کنندگان آن ندارد.

بطور مثال در همایش هوای پاک دوسال قبل موسسه مطالعات زیست محیط پاک متقبل ضرر قابل توجهی شدودرادامه مجبور به توقف فعالیتها وانحلال موسسه درسال گذشته گردیدودر نهایت هم به هر دلیل موفق نشدندمطالبات خود را از شهرداری که عموما" بصورت خارج از شمول قرار برتامین اینگونه اعتبارات گذاشته شده واز محل کمک ها تامین اعتبار می شود،شوند.

دانستن این مهم برای سایر اشخاص حقیقی وحقوقی که سعی در برقراری یا برگزاری برنامه های مشابه دارند،ضروری است تا خطای موسسه زیست محیط پاک وموسسه مطالعات زیست محیطی جاپ تکرار نشده واز این موضوع توسط عوامل شهرداری مجدد سوء استفاده ای نگردد.

داستان درمورد نمایشگاه مجازی هم اینگونه بود:

نمایشگاهی که قرار بود بصورت محدود برگزار شود به سفارش ستاد محیط زیست دچار تغییرات اساسی گردید تا بین المللی برگزار شود،غلط یا درست مسئله را نمی دانم واینکه اساس برآورد ها چگونه بودوخوب است موسسه مذکور طی اطلاعیه ای ولو بصورت یک گزارش موضوع را شفاف سازی نموده واز جو سازی های بعدی توسط مقصرین اصلی پیشگیری نماید.

به هرحال نمایشگاه بدون دریافت هرگونه کمک نقدی از شهرداری برگزار شده وخود من وحداقل 11 تشکل در نمایشگاه مذکور غرفه داشته ایم از جمله سبزکاران گیلان-کانون حمایت از حیوانات شهری- جمعیت امید سبز- طبیعت ایران- موسسه زیست محیط پاک- موسسه کاوفن-موسسه تحقیقات پیشرفته محیط زیست و.....علاوه برآنها هم چندین شرکت تولید کننده وبرخی پژوهشگران حوزه محیط زیست شهری حضور فعال داشته وبرای اولین بار تجربه مجازی خوبی در حوزه محیط زیست تجربه شد.

درزمان تسویه حسابها انجام تسویه چون برمبناء مکاتبات بوده ونه قرارداد وبیشتر طبق معمول توافق شفاهی تا مسئولیتی متوجه کارکنان شهرداری تهران نباشد....ظاهرا" یکی از سازمانها که سازمان پارکها بوده وید طولانی در خلف وعده های اینچنینی با تشکلها واشخاص دارد،از انجام تسویه حساب طفره رفته وتوپ را به زمین طرف دیگر شهرداری که دراینجا ستاد محیط زیست بوده می اندازند،این ستاد هم در کمال خونسردی پس از چند ماه وعده مجدد براحتی با کتمان حقیقت سعی درپاک نمودن صورت مسئله داردواینکه به هر وسیله ای برگزار کننده را طبق معمول زیر سئول برده ومقصر جلوه دهد.

به قول معروف براساس یک عادت غلط ایرانی کاری که خیلی خوب انجام شود را ما کردیم!

اما کاری که قابل قبول بوده را دیگری چون کار ما همیشه خیلی خوب است؟!

به هرجهت از وارد شدن این خسارت سنگین  به این عزیزان بسیار متاسف شدیم،اما امید واریم تا درس عبرتی شده باشد برایشان ودیگر نهادهای مدنی وخصوصی که به سازمانهایی چون سازمان محیط زیست وشهرداری تهران اینقدر نزدیک نشده وبرای خود وتنهابه اتکا توان خود وکمکهای مردمی قدم از قدم بردارند.

یکی از ده ها اخبار منتشره توسط دبیرخانه مجازی که با هزینه زیاد برای این عزیزان تنها به نفع شهرداری تهران برگزار شد:

 

http://www.tehransama.ir/NewsDetail.aspx?NewsID=10536

/ 3 نظر / 21 بازدید
فردوس احمدی مهندس محیط زیست

هرچندمن نیز از مشکلات پیش آمده برای برگزار کنندگان این نمایشگاه اطلاع دارم،اما درس عبرتی خواهد شد برای تمامی دوستان تا تیریبون رایگان دراختیارعوامل شهرداری نگذاشته ومنبعدبا احتیاط بیشتری عمل نمایند. درمجموع آقای تهرانی بهتر است علل وعوامل اینگونه حمایتها-بازده کارودلایل روی آوری سازمانهای غیر دولتی به بخش عمومی ودولتی را مورد کنکاش قرار دهیدوراه های پیشگیری از آنها را در صورت امکان با تشکر

جمادی

جناب تهرانی باتشکر از درج مطالب نکات ذیل نیزبه آگاهی می رسد: 1-ستاد محیط زیست تامین محل دبیرخانه نمایشگاه وتامین امکانات اداری نمایشگاه را متقبل شده بودواین مسئله جای تشکر دارد. 2-مشکل از آنجایی شروع شد که این ستاد براساس ادعا واهی سازمان پارکها درخواست اعمال تغییرات فنی در نمایشگاه مذکور-انجام تبلیغات میدانی وبرگزاری مراسم رسمی را داشت. 3-خوشبختانه مراسم رسمی برگزارنشد اما براساس سفارشات این ستاد بدون در نظر گرفتن بار مالی خسارت سنگینی بالغ بر42 میلیون تومان به این موسسه وارد شدکه تنها ستاد مذکور مبلغ 4/6میلیون تومان را تسویه ومابقی از حساب موسسه وبصورت شخصی از سوی اینجانب تاحدود90%تسویه شده والبته هنوز 10%خسارات به اشخاص حقیقی وحقوقی طرف قراردادپرداخت نشده است. 4- شهرداری تغییرات زمان برگزاری ونداشتن قرارداد را بهانه نموده واین درحالی است که زمان برگزاری با موافقت ستاد مذکور وعدم انتعقاد قرار داد بنابه درخواست این ستاد انجام شده است. 5-به هرحال پیش از هرگونه پیش دآوری ما منتظر تحقیقات بازرسی شهرداری وسازمان بازرسی واعلام مراتب قصور وتقصیر دوتن ازمدیران این ستادودوتن از مدیران سازمان پارکها در مسئله ایم

دیده ور

خوب کار کردن با امثال حیدر زاده بهتر از این هم نتیجه نداره فقط برای سیاره سبز وستاره سبز جهان خوبه والبته بعضی صادرکنندگان گواهیISO14000 که تازه کارهم هستن [قهر] حق شما بود!